Vänsterpartiet Västervik

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.
Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.
Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.

Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Kalmar län

 

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

 

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.

– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.

Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.

– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath

KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.

– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 1000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

Leif Svensson, Lena Granath, Anders Svensson och Linda Fleetwood

Vänsterpartiet fyller 100 år

Vänsterpartiet gör skillnad

Det är nu hundra år sedan Socialdemokratiska Vänsterpartiet bildades. Hungerupproren i Sverige 1917, inte minst det i Västervik, inspirerade människor att tänka radikala tankar om demokratiska rättigheter för alla: rösträtt, arbetsrätt, rätten att äta sig mätt. Socialdemokratiska Vänsterpartiet uppstod ur denna folkrörelse som spelade en stor roll i att förvandla Sverige till en modern demokrati.

Var är vi idag? Vänsterpartiets mål nu som då är ett allt mer jämlikt samhälle. Vi vill ha en ekonomi som är bra för alla, inte bara för de rikaste. Miljön och människorna ska gå före kortsiktiga avkastningskrav, inte tvärtom. Vi tror, som allt fler idag, att ett ökat gemensamt ägande och ett mer effektivt utnyttjande av våra resurser skulle ge oss bättre chanser att klara av miljöproblemen och de sociala orättvisorna.

Vi ger gärna några konkreta exempel på vad vårt parti åstadkommit på senare tid:

I rikspolitiken har Vänsterpartiet förhandlat med regeringen och kompletterat budgetpolitiken med ett antal viktiga punkter, bland andra billigare läkemedel till barn, fri hälso- och sjukvård till äldre, fri tandvård för yngre upp till 21 år, 10 miljarder till välfärdssektorn och nu senast 500 miljoner till förlossningsvården.

I Västerviks landsting sitter vi i majoritet med socialdemokrater och miljöpartister. Tillsammans med landstingspersonalen har vi arbetat för att göra varje dag lite bättre. Genom detta förhållningssätt har vi hamnat mycket högt vid öppna jämförelser med andra landsting. Vi är dessutom ett av de få landsting, som inte har några skulder trots att vi investerar och moderniserar vår vård fortlöpande utan att låna en enda krona. Kronan på verket var, när Västervik utsågs till Sveriges bästa mellanstora sjukhus i år. Och vi kan fortfarande göra varje dag lite bättre…

Lokalt har vänsterpartiet bedrivit valrörelse sedan senaste valet och därigenom producerat många frågor, interpellationer och motioner. På de platser där vi varit representerade har vi initierat och deltagit mycket aktivt i en konstruktiv kommunpolitik. Fira vår 100-års dag genom att gå med i ett aktivt parti, som gör allt för att stärka och utveckla vår demokrati. Vänsterpartiet gör skillnad!

För Vänsterpartiet 2017-05-13 Leif Svensson, Nanna Walderhaug och Andreas Wallin

 

Inbjudan till landsbygdsmöte

Fredag kl. 17.00 i kommunhuset på Fabriksgatan kommer kommunalrådet Nicklas Franzen(V) från Nyköping och berättar vad de har gjort för att behålla och utveckla landsbygden.

Alla ska känna sig hjärtligt välkomna som åhörare och synpunkter på hur landsbygden ska utvecklas är också välkommet.

JO-anmälan av Miljö och byggnadsnämnden

Vårt partis ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Leif Svensson har JO-anmält samma nämnd eftersom de har nekat en fastighetsägare ett förhandsbesked om att bygga en bostadsfastighet mellan Hjorten och flygfältet norra ände. Nämnden gick emot tjänstemännens förslag om att tillstyrker den sökande. Nämnden är en myndighetsnämnd och ska alltid ha en laglig grund för sina beslut. Det föreligger inga bullerzonen eller strandskydd föreskrifter vid den tilltänkta  byggnationen.

Leif reserverade sig till förmån för tänstemännens förslag.
Enda skälet till att köra över nämndens tjänstemän och den sönder var att man vill säkra utveckling av flygplatsen. I andra änden av flygfältet har majoriteten avsatt pengar för att förlänga landningsbanan, vilket vi i Vänsterpartiet också var emot.

Södra infarten

Varför en södra infart?

 

I en insändare den 2/2 ställde vi frågor kring Södra infarten. En investering på minst 500 miljoner kronor innan allt är färdigt. Inget parti har givit oss något svar och vi funderar över orsaken. Vill man inte debattera utan snabbt driva igenom ett beslut innan någon reagerar?

 

År 1959 drabbades Västervik av en stor skogsbrand vid infarten och en diskussion kring en evakueringsväg lyftes. För 20 år sedan undertecknades Kyotoavtalet kring en minskning av koldioxidutsläpp på grund av bl.a. fordon. Ungefär samtidigt för 20 år sedan väckte dåvarande kommunalrådet frågan om en södra infart som en länk till djuphamnen. Då diskuterades inte bilarnas bidrag till koldioxidutsläppen.

 

Men till år 2040 måste vi minska koldioxidutsläppen radikalt världen över för att inte medeltemperaturhöjningen ska bli högre än 2 grader. Sverige kommer fram till dess få högre nederbörd, men temperaturhöjningen gör att avdunstningen ökar. Sydöstra Sverige, Öland och Gotland kommer att få än mindre nederbörd och mer som skyfall under främst höst, vinter och vår. Detta kan relateras till de ökade koldioxidutsläppen.

 

SGU går nu ut och varnar för alltför lite vatten i ytvattentäkter och grundvatten inför kommande växtsäsong. VA-chefen i Västerviks kommun bevakar situationen och funderar på bevattningsförbud redan i april.

 

Alla arbetande i Sverige har i stort sett fått en högre månadslön/år p.g.a. jobbskatteavdragen. Många har då fått råd att köpa en andra bil till hushållet och detta ger en direkt klimatpåverkande effekt.

 

Är det försvarbart att öka biltätheten samtidigt som vi ska minska koldioxidutsläppen till 2040? Det finns inte råvaror till alla de alternativbränslen som ska täcka bilarnas drift. Det finns inte heller råvaror till alla de batterier som ska produceras för att fasa ut bilarnas koldioxidutsläpp.

 

En södra infart underlättar för snabbare kommunikation med bil söderifrån. Vad ska vi använda tiden som vi tjänar? En ökad bilanvändning påverkar vårt klimat till det sämre.

 

Vänsterpartiet vill ha en rejäl och påkostad cykelplan för ökad cykling i kommunen. Det ger minskade utsläpp och bättre hälsa. I regeringskretsar diskuteras subventioner av cykelvägar.

 

Vi är glada att sitta med i majoriteten för Kalmar läns landsting, som via KLT har gjort en fossilbränslefri upphandling för länets bussar. KLT har utvecklat åkandet med kollektivtrafiken i länet och planerar i närtid för en bättre taxa. Detta påverkar klimatet i rätt riktning.

 

Det är många Västerviksbor som har rätt att få veta hur kommunen har tänkt finansiera den södra infarten. Ska pengarna tas från Trafikverket eller ska kommunen betala hela kalaset själv? Ska vi enligt majoritetens förslag använda det överskott på cirka 300 miljoner som sparats i verksamheterna under de senaste tre åren?

Öppet möte

Lördagen den 18/2 kl. 10-12.00 är ni välkomna till vår partilokal på Båtsmansgatan 30 inne på gården över en kopp kaffe.
Entreprenören och debattören  Janne Näsström, som tidigare har varit verksam vid Jönköpings högskola kommer att prata över ämnet ”går det att förena småföretagande med socialism”.

Debattinlägg kring södra infarten

Södra infarten är det en angelägen fråga och framförallt så angelägen att vi ska bekosta den med 250 miljoner kronor minst?                                                                                                                 250 miljoner kronor räcker långt med tanke på vad vi behöver i välfärden och i  miljöinvesteringar.

Vänsterpartiet är enda parti, som tagit ställning mot investeringen. Frågar man medborgarna utan att för den sakens skull generalisera är många inte lika tvärsäkra som förespråkande partiers politiker.

Hur har vi det med lyssnandet på rörelsen, som är grunden för demokratin?

Har det gått prestige i frågan så att man inte kan backa?

Allmänheten vill nog höra argumenten eftersom detta blir sannolikt den största investeringen i närtid.

För Vänsterpartiet 2017-02-02

Leif Svensson

Svar på tal

Grattis alla Västerviksbor till  ert fina sjukhus, som ni är så nöjda med att det kommer på första plats bland mellanstora sjukhus i Sverige. Den ansedda tidningen Dagens Medicin har korat bästa  sjukhus i tre kategorier. Dessutom är vi i gott sällskap, där Linköping kommer som två bland universitetssjukhus och Oskarshamn kom etta bland Sveriges mindre sjukhus. Kalmar sjukhus kom som fyra i samma grupp som Västerviks sjukhus.

Tack alla duktiga medarbetare vid nämnda sjukhus och framförallt Västerviks sjukhus. Ni har visat att göra varje dag lite bättre ger ständiga förbättringar!

Ledarskribent Jakob Styrenius

Ditt tal om smuts ligger på en för låg nivå för att delta i.

I linje med mina tidigare inlägg medger jag att vi har rekryteringsproblem med läkare och framförallt sjuksköterskor. Men det är långt från de enda yrkeskategorierna som saknas i Sverige idag. Detta hade kunnat förutses av planerare av Sveriges utbildningsväsende. Campus i Västervik har varit duktiga på att starta sjuksköterskeutbildning i Västervik. Denna utbildning kommer framledes att examinera än fler än idag. Det finns flera vägar att åtgärda sjuksköterskebristen, vilket är under utveckling inom landstinget.

Vi är måna om ekonomin och väljer att inte göra oss beroende av bemanningsbolagens höga prissättning på hyrpersonal, vilket har lett till temporära indragningar av vårdplatser men samtidigt varsamhet om våra skattemedel och en vård i linje med våra beslut.

Du skriver att de som lämnar sjukhuset gör ett aktivt och rationellt val och att det är en genant flykt från mitt ansvar att ge personalen tillräckliga skäl att stanna kvar. Med tanke på utnämningen enligt ovan rimmar det illa.

Det har utöver ovanstående kommit många erkännanden av Västerviks sjukhus och dessutom minst ett inlägg som säger sig vara trött på alla negativa skriverier kring Västerviks sjukhus och dess bemanning.

Sverigedemokraterna  Bo Karlsson m.fl.

Vid min förra period i landstinget under -70-talet försökte jag höja statusen på sjuksköterskor och därmed få fler sökande till fler utbildningsplatser samt föreslog att landstinget skulle arbeta för att öka antalet läkarutbildningsplatser. Därmed  kan man säga att ni var inte först med att säga att rekryteringen av framförallt sjuksköterskor och läkare behöver förbättras.

Läser du att majoriteten tagit åt sig äran om att fler landsting utmanar bemanningsbolagen är vår förtjänst vill jag veta var du läst detta. Däremot tyckte jag att det är glädjande att andra landsting

kommit till samma slutsats som oss i landstingsmajoriteten.

Västervik 2017-01-18

Leif Svensson(landstingsledamot för Vänsterpartiet)