Okategoriserade

Valet 2018

Inför valet till Västerviks kommun har vi valt att prioritera sex områden som vi kommer att fokusera på den kommande mandatperioden:

 

.

 

 

 

 

Insändare- Visst är det tjänstemän som styr

Tomas Kronståhl skriver den 12 januari att ändringen av logotypen är en demokratifråga. Om så är fallet, varför följer du inte kommunallagen? I femte kapitlet § 36 står det att motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremiss. I motiveringen ville vi ha ett förslag där murkronan finns kvar. När kommunstyrelsen hade ärendet i december så fanns det inget förslag på vapen med krona. Tjänstemannen med ansvar för detta har inte gjort något.

Formuleringen i protokollet känns inte överensstämmande med den diskussion som föregick återremissen. Där borde justerarna varit mer observanta.

Men Tomas Kronståhl skriver att det inte finns några krav på att beslut i kommunfullmäktige ska verkställas av tjänstemännen. Tomas ställer sig alltså över kommunallagen. Sedan förstår alla i oppositionen att majoriteten kan vinna i kommunfullmäktige nästa gång. Men vi ville ändå se ett nytt förslag som skulle kunna antas av alla partier.

Tomas skriver också att de som vill förändra och utveckla kan rösta ja till ny grafisk profil. Vi andra betraktas som gammalmodiga och bakåtsträvare. Jag tycker att utvecklingen av samhället kräver många större och viktigare beslut än en ny grafisk profil.

Ett annat beslut som visar att tjänstemännen styr är behandlingen av vår motion om enklare återvinning. Vi skrev den i september 2015, fick bifall i mars 2016 och sedan har inget verkställts. I april 2017 ställde jag en fråga till Akko Karlsson i miljöpartiet. Varför händer inget? Jag fick inget svar på själva frågan utan bara vilka andra alternativ till insamling av avfall som är på gång. Akko sa också att den som köper hem större föremål får också se till att det gamla återvinns oavsett man har bil eller inte.

Några veckor före jul kom miljöalmanackan från Västervik Miljö och Energi AB hem till alla hushåll. Där finns ingen text eller några datum för enklare insamling av sopor för dem som bor i stan och inte äger någon bil. Därför ställde jag frågan i kommunstyrelsen till Per Allerth. Svaret jag fick är att det är omöjligt att genomföra. Medborgarna i stan skulle missbruka möjligheten att slänga grovsopor, så det skulle krävas vakter dygnet runt. Detta system har fungerat i Linköping. Trots ett ja i kommunfullmäktige så säger det kommunala bolaget nej och ingen i majoriteten protesterar mot deras ovilja att verkställa beslut.

Visst styr tjänstemännen men det är kanske med Tomas Kronståhls goda minne.

Mariann Gustafsson

Vänsterpartiet

Svar till Daniel Jonsson (SD)

I en insändare i Västerviksposten den 13 januari anklagar Daniel Jonsson från Sverigedemokraterna i Västervik majoriteten i Landstinget för att ha tagit deras idéer och kallat dem sina egna.

Det är bra om man först tar reda på fakta.

Under min tid som kommunpolitiker i Västervik, så har Vänsterpartiet flera gånger tagit upp frågan om gratis kollektivtrafik.

Första gången var en motion 1998 om gratis resor för ungdom, för att de skulle få större tillgång till anläggningar som endast finns i staden. Vi fick avslag.

Andra gången var en motion i april 2000 ihop med Miljöpartiet om Noll-taxa i kollektivtrafiken i Kalmar län. Även där ett avslag.

Tredje gången var i budgetbehandlingen i juni 2006, gällande budget för 2007 – 2009. Där yrkade vänsterpartiet på stegvis införande av gratis lokaltrafik i hela kommunen. Även då ett avslag.

Fjärde gången var i juni 2013 då Vänsterpartiet hade ett länsövergripande förslag om fri kollektivtrafik för pensionärer, som ett första steg mot avgiftsfri trafik för alla medborgare i Kalmar län.

För oss i Vänsterpartiet gör det inget om andra partier har samma åsikter. Ju fler som stödjer oss, desto lättare att få igenom förslag.

Ta gärna reda på historien först.

I flera kommuner i landet där Vänsterpartiet är med och styr, finns det gratis eller subventionerad kollektivtrafik.

Beslutet i Landstinget är inte hastigt påkommet utan något Vänsterpartiet jobbat för länge.

Mariann Gustafsson Vänsterpartiet i Västervik

Vatteninterpellation

Kommunalrådet Tomas Kronstål

Angående vattenförsörjningen i Västerviks kommun.

Vi vet med breda forskningsresultat att klimatet inte kommer att var lika stabilt. Dessutom kommer vintrarna att bli varmare, vilket vi verkligen har sett i år. Nederbörden kommer att ske under främst vinterhalvåret och mindre nederbörd kommer under sommaren.

Kommunen har beslutat om en strategi kring vattenuttag vid Edsåsen eventuellt och det är bra.

Verkligheten kring att exploatera en sådan vattentäkt är att det kommer att ta tid beroende på undersökningar, upphandlingar, vattendomar, överklaganden m.m.

Det enda säkra man kan säga är att det kommer att ta tid oavsett om det går på räls eller stöter på olika motstånd.

Intill dess vill vi belysa ett antal frågeställningar:

Vad är strategin för att hushålla med vattnet?

Arbetar man med olika modeller för att stoppa läckaget och hur?

Önskan om att förändra vattendomen, med högre vattenuttag ur Hjorten, har tydligen dragits tillbaka. Av vilket skäl sker detta?

Hur hanteras sparsamheten kring vårt viktigaste livsmedel vattnet samtidigt som vi är beroende av inkomsten från vattnet? Det blir ju lite motsägelsefullt.

Hur ska konsumtion för bevattning kunna hållas nere med tanke på andra tillgängliga vattentäkter i närområdet.

Hur hanteras algblomningen vid Hjortenverket med tanke på smakförädringar av dricksvattnet?

Har man tänkt tanken att fylla våra reservoarer Hjorten och Vångaren med än mer vatten för att trygga vattentillgången inför sommarhalvåret? Det kräver visserligen en förändring av vattendomen som tar tid. Erfarenheten från Yxern var ju att det är lättare och snabbare att få en tillfällig förändring av vattendomen.

Det blev många detaljfrågor men vilken strategi gäller just nu?

För Vänsterpartiet/ Leif Svensson 2018-01-12

Debatt kring Södra infarten

Lennart Brewitz

Välkommen i spelet!

Du skriver att Södra infarten inte ska byggas med medel som ska gå till infrastruktur såsom till skola, barn och äldreomsorg. Det har vi sagt hela tiden samt även lagt till uppdatering av tätorternas vatten- och avloppssystem bl.a..

Du ställer frågan om Tomas Kronstål är med i ett parti och med anledning av detta får du samma fråga? Den 2/2- ställdes en fråga till partierna i Västervik kring Södra infarten och inget parti svarade.

I Dagens Eko idag spådde bilförsäljarna en uppgång av bilförsäljningen flera år i rad och en sänkning 2024 och det ligger väl i intresseorganisationens linje. Dock var det bara 30% av Västerviks företagare, som var entusiastiska över en södra infart och det senare refererades i VT från ett företagsmöte med ledningen i kommunen. Heder åt dessa 70% företagare.

Klimatet kommer att stressa vår jord och stressnivån ökar ju längre vi dröjer med att vidta radikala förändringar. Att vid detta tillfälle investera i en tidsvinst på 3-4 minuter genom en S.I. är kontraproduktivt för klimatet ur flera synpunkter.

Vi måste vara smarta och aktualisera våra planer såsom en S.I., som aktualiserades efter Västerviksbranden 1959 och den har pyrt sedan dess men är i dagens läge allra minst aktuell. Det fanns en tid då Trafikverket sannolikt hade betalat den.

Vi är ur nödsynpunkt tvingade att tänka nytt och aktuellt såsom förre Moderate riksdagsmannen och senare M:s eu-parlamentsledamot Anders Wijkman säger, i Jens Holms nyutkomna bok ”Om inte vi, vem?”, kring klimatet. A.W. säger ”Jo, det där är ett dilemma. Jag börjar mer och mer tycka att det är något i grunden fel med ekonomin, med kvartalsrapporterna, med 90% av patent som inte används, att man fokuserar på kortsiktig vinst och inte på att rädda planeten.” Anders Wijkman numer (Kd) arbetar tillsammans med Jens Holm(V) i Miljömålsberedningen och det är vid ett av mötena i denna beredning som korrespondensen utspelar sig. A. W. säger även att det ligger något ohållbart i hela systemet.

Det finns en tendens att vi inte lyssnar på forskningen och journalistiken i dagens samhälle och det är riskfyllt. Är deras information för mörk eller misstror vi den för att det krävs för mycket av oss. Det är i dessa tider lätt att välja en ledare, som förtränger forskning och journalistik pga föregående och det ser vi exempel på i världspolitiken, som stundtals styrs enkelt och snabbt på sociala medier i ständiga rotlösa tyckanden. Tyvärr tycks det finnas alltför många av samma karaktär i Västervik.

För Vänsterpartiet 2017-12-12

Leif Svensson

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.
Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.
Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.

Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Kalmar län

 

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

 

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.

– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.

Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.

– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath

KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.

– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 1000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

Leif Svensson, Lena Granath, Anders Svensson och Linda Fleetwood

Vänsterpartiet fyller 100 år

Vänsterpartiet gör skillnad

Det är nu hundra år sedan Socialdemokratiska Vänsterpartiet bildades. Hungerupproren i Sverige 1917, inte minst det i Västervik, inspirerade människor att tänka radikala tankar om demokratiska rättigheter för alla: rösträtt, arbetsrätt, rätten att äta sig mätt. Socialdemokratiska Vänsterpartiet uppstod ur denna folkrörelse som spelade en stor roll i att förvandla Sverige till en modern demokrati.

Var är vi idag? Vänsterpartiets mål nu som då är ett allt mer jämlikt samhälle. Vi vill ha en ekonomi som är bra för alla, inte bara för de rikaste. Miljön och människorna ska gå före kortsiktiga avkastningskrav, inte tvärtom. Vi tror, som allt fler idag, att ett ökat gemensamt ägande och ett mer effektivt utnyttjande av våra resurser skulle ge oss bättre chanser att klara av miljöproblemen och de sociala orättvisorna.

Vi ger gärna några konkreta exempel på vad vårt parti åstadkommit på senare tid:

I rikspolitiken har Vänsterpartiet förhandlat med regeringen och kompletterat budgetpolitiken med ett antal viktiga punkter, bland andra billigare läkemedel till barn, fri hälso- och sjukvård till äldre, fri tandvård för yngre upp till 21 år, 10 miljarder till välfärdssektorn och nu senast 500 miljoner till förlossningsvården.

I Västerviks landsting sitter vi i majoritet med socialdemokrater och miljöpartister. Tillsammans med landstingspersonalen har vi arbetat för att göra varje dag lite bättre. Genom detta förhållningssätt har vi hamnat mycket högt vid öppna jämförelser med andra landsting. Vi är dessutom ett av de få landsting, som inte har några skulder trots att vi investerar och moderniserar vår vård fortlöpande utan att låna en enda krona. Kronan på verket var, när Västervik utsågs till Sveriges bästa mellanstora sjukhus i år. Och vi kan fortfarande göra varje dag lite bättre…

Lokalt har vänsterpartiet bedrivit valrörelse sedan senaste valet och därigenom producerat många frågor, interpellationer och motioner. På de platser där vi varit representerade har vi initierat och deltagit mycket aktivt i en konstruktiv kommunpolitik. Fira vår 100-års dag genom att gå med i ett aktivt parti, som gör allt för att stärka och utveckla vår demokrati. Vänsterpartiet gör skillnad!

För Vänsterpartiet 2017-05-13 Leif Svensson, Nanna Walderhaug och Andreas Wallin

 

Inbjudan till landsbygdsmöte

Fredag kl. 17.00 i kommunhuset på Fabriksgatan kommer kommunalrådet Nicklas Franzen(V) från Nyköping och berättar vad de har gjort för att behålla och utveckla landsbygden.

Alla ska känna sig hjärtligt välkomna som åhörare och synpunkter på hur landsbygden ska utvecklas är också välkommet.